Chứng nhận ISO 14000

TƯ VẤN CHỨNG NHẬN ISO 14000

I – CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG ISO 14000

-Chương trình tư vấn sẽ gồm nhiều bước, được thực hiện nhằm xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 theo mô hình của Quý Công ty bao gồm:

+ Khảo sát đánh giá thực tế hiện trạng tác động đến môi trường của doanh nghiệp.

·Đào tạo lớp nhận thức về bộ tiêu chuẩn.

·Đào tạo lớp diễn giải tiêu chuẩn ISO 14000.

·Đào tạo lớp xây dựng hệ thống tài liệu.

·Xác định xây dựng và bổ sung cơ cấu tổ chức.

·Lập mô tả công việc theo cơ cấu tổ chức Công ty.

·Xác định phạm vi hệ thống quản lý chất lượng.

+ Xác định ma trận trách nhiệm của các bộ phận theo tiêu chuẩn ISO 14000.

+ Thành lập ban môi trường và xác định kế hoạch triển khai xây dựng tài liệu.

+ Xây dựng các thủ tục cơ bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14000.

1.Đánh giá khía cạnh và tác động của môi trường.

2.Yêu cầu luật pháp và yêu cầu khác.

3.Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường.

4.Xây dựng sổ tay môi trường.

5.Năng lực, đào tạo và nhận thức.

6.Trao đổi thông tin về quản lý môi trường.

7.Kiểm soát tài liệu.

8.Kiểm soát hồ sơ.

9.Kiểm soát điều hành.

10.Sự chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình trạng khẩn cấp.

11.Giám sát và đo lường.

12.Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa.

13.Đánh giá nội bộ.

14.Xem xét lãnh đạo.

15.Kiểm soát chất thải.

+ Xây dựng các hướng dẫn công việc theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14000.

+ Xây dựng các quy định tác nghiệp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14000.

-Xây dựng, chỉnh sửa và phê duyệt hệ thống tài liệu.

-Triển khai áp dụng thử.

-Theo dõi và điều chỉnh áp dụng hệ thống.

-Thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ.

-Hướng dẫn thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá.

-Họp xem xét lãnh đạo.

-Hoàn chỉnh hệ thống tài liệu và ban hành áp dụng tổng thể.

-Đánh giá chính thức của tổ chức chứng nhận.

-Hỗ trợ đánh giá chứng nhận chính thức.

-Hướng dẫn thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá chính thức.

-Thực hiện duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống sau chứng nhận.

II – CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & TƯ VẤN

-Đăng ký tổ chức đánh giá chứng nhận.

-Hướng dẫn thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá chính thức.

-Giảm giá tái đào tạo/tái cấu trúc Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng cho các khách hàng đã ký hợp đồng với IPGO.

-Giới thiệu những đối tác tiềm năng trong danh sách khách hàng của IPGO.

-Đảm bảo phương thức dịch vụ tư vấn – đào tạo và phương thức thanh toán linh hoạt, thuận lợi và dựa trên kế hoạch thuận tiện nhất cho Quý Công ty.