Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần

Chúng tôi may mắn được biết rằng Quý khách hàng có mong muốn được cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về việc tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần. IPGO với đầy đủ năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam liên quan đến tư vấn pháp luật về thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động, giải thể, sở hữu trí tuệ và nhiều loại giấy phép con cho doanh nghiệp

Căn cứ vào pháp luật hiện hành cũng như nhu cầu cụ thể của Quý khách hàng, IPGO tư vấn, cung cấp dịch vụ tư vấn tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần trong năm 2021 cụ thể như sau:

 1. Tư vấn và phương án triển khai

1.Tư vấn: 

1.1. Khái niệm vốn điều lệ của Công ty cổ phần:

– Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

– Vốn điều lệ công ty phụ thuộc vào hai yếu tố chính:

 + Tình hình, tiềm lực của công ty khi tiến hành đăng ký hoạt động. Đồng thời thay đổi theo thời gian hoạt động và phát triển.

+ Một số ngành nghề kinh doanh có quy định số vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp. Số vốn điều lệ tuân theo quy định pháp luật, các ngành nghề khác nhau quy định mức vốn điều lệ khác nhau.

– Vốn điều lệ công ty cổ phần có thể được thay đổi trong quá trình hoạt động, tùy theo mức độ phát triển cũng như hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty. Việc phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

1.2. Các hình thức tăng vốn điều lệ:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, để tăng vốn điều lệ, công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động

Việc chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

 1. Chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
 • Khái niệm: 
 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty.

 Như vậy, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được xác định là việc: Công ty chào bán cổ phần cho tất cả cổ đông hiện hữu hoặc chào bán theo tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông hiện hữu tại công ty. 

 • Trình tự thực hiện: 

–  Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

–  Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;

–  Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

–  Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.

 1. Chào bán cổ phần riêng lẻ
 • Về khái niệm

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán quy định: “Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet”.

 • Trình tự thực hiện:
 • Công ty thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ và Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

         – Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

– Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

 1. Chào bán ra công chúng.

Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

 1. Phương án triển khai tăng vốn điều lệ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty TNHH Tư vấn và Sở hữu trí tuệ IPGO sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đử cho khách hàng, cụ thể:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định tăng vốn điều lệ.
 • Biên bản của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn.
 • Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)
 • Trong Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán thì bổ sung thêm:

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần

 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục và bản sao CMND/CCCD của người được ủy quyền

Bước 2: Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ như trên, IPGO sẽ nộp hồ sơ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng:

Trong thời hạn 05 -07 ngày làm việc, sau khi hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp, xác nhận sự thay đổi về vốn điều lệ. Công ty TNHH Tư vấn và Sở hữu trí tuệ IPGO nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng.

 1. Công việc mà quý khách hàng cần thực hiện 

Qúy khách cần cung cấp các tài liệu sau đây để IPGO tiến hành soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ Cung cấp các thông tin về việc tăng vốn. 

III. Công việc mà IPGO thực hiện

 • Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp.
 • Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng